Algemene voorwaarden zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bosch & Nagelhout Glas- en Schilderwerken B.V.
Wieling 1,
8072 TE NUNSPEET
KvK 73497576

hierna te noemen: BN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BN: gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met BN een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever;
Offerte: het schriftelijke en/of elektronische aanbod van BN om tegen een bepaalde prijs werkzaamheden te verrichten;
Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen BN en haar opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BN en haar opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes
1. De offertes van BN zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.
2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door BN worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan kan BN de offerte binnen acht werkdagen herroepen.
3. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van BN en mogen zonder voorafgaande toestemming van BN niet worden gekopieerd en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan BN worden geretourneerd op diens eerste verzoek.
4. Indien BN een offerte uitbrengt voor een samenstel aan werkzaamheden kan deze offerte in beginsel alleen als geheel worden geaccepteerd; een samengestelde prijsopgave verplicht BN dus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen BN en de opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en BN met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen vermoed wordt een overeenkomst tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de laatstelijk door BN aan opdrachtgever verstrekte offerte.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. BN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat BN tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van BN behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever BN daarover zo tijdig mogelijk te informeren.
4. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever nodigt BN uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.
6. Voor zover dat in het kader van de werkzaamheden relevant is zorgt opdrachtgever dat BN de beschikking heeft over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
7. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Inspectie SZW gestelde veiligheidsvoorschriften.
8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
10. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
11. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
12. Het personeel van BN heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.
13. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft BN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
14. Indien er een uitvoeringstermijn wordt overeengekomen dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever BN de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
15. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 dan moeten de voor BN hiermee verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 6 Prijzen en prijswijzigingen
1. De door BN opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en parkeerkosten alsmede de kosten voor eventuele vergunningaanvragen. BN is gerechtigd om deze separaat in rekening te brengen.
2. BN is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van wijziging van kostprijsbepalende factoren, zoals een algehele prijsstijging van de door haar in te kopen grondstoffen (waaronder te verstaan: verf en glas), invoerrechten en overige belastingen en heffingen. In geval van een prijsverhoging als in deze bepaling bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is BN voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder haar leiding geschiedt.
2. BN dient in geval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
3. BN is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder (maar niet limitatief) gevolgschade, gederfde winst, vertragingsschade en/of bedrijfsschade.
4. BN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet- leidinggevende ondergeschikten van BN.
5. BN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
6. Opdrachtgever vrijwaart BN van alle (succesvolle) aanspraken van derden ter zake van door BN verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
7. In geval van aansprakelijkheid van BN is deze beperkt tot het uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een maximum van € 5.000,-. Indien BN voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.
8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden BN van dit risico te vrijwaren.
9. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan BN is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
10. BN is niet aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes ontstaan doordat BN is uitgegaan van door opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend de aanwezigheid en aard van gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen.
11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij BN haar waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
12. Opdrachtgever vrijwaart BN voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door BN geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor BN in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
13. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 8 Oplevering en herstel van gebreken
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als BN te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen 14 dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan BN. Opdrachtgever dient BN in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
a. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan BN kan worden toegerekend.
b. BN is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
3. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij BN heeft geklaagd.
4. Opdrachtgever vrijwaart BN voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BN niet in staat is de verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden, overstroming, aardbeving, brand en andere storingen, pandemieën, bedrijfsbezetting, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van BN, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, licentieweigering, (distributed) denial of service-aanvallen en andere storingen in het bedrijf van BN.
2. BN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat BN haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft BN het recht om haar verplichting op te schorten voor de duur van de betreffende overmacht in de zin van dit artikel, zonder dat BN tot schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.
4. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5. Indien BN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is BN gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 10 Betaling en rente
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door BN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Na het verstrijken van deze dertig dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van BN op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op BN te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van BN.
3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 2% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
4. BN is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in delen te factureren.
5. Wanneer opdrachtgever met betaling van een termijn in gebreke is, is BN, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
6. BN is bevoegd haar schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan BN gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is BN bevoegd haar vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan BN gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is BN bevoegd haar schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
7. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan BN alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 2.500,- 15%
over het meerdere tot € 5.000,- 10%
over het meerdere tot € 10.000,- 5%
over het meerdere tot € 200.000,- 1%
over het meerdere vanaf € 200.000,- 0,5%.

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

8. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer de Wsnp op opdrachtgever van toepassing wordt of hij – in geval van een natuurlijke persoon – komt te overlijden, dan wel wanneer opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/ of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
9. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Zekerheidstelling
1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van BN daartoe aanleiding
geeft, is BN gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door BN te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BN gerechtigd onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Daarnaast is al hetgeen opdrachtgever aan BN uit welke hoofde dan ook is verschuldigd direct opeisbaar.

Artikel 12. Annuleren
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door BN reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de door BN betaalde, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan BN als schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag gelijk aan 1/3 deel van de overeengekomen prijs.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt BN zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Contractduur; uitvoeringstermijn en (tussentijdse) beëindiging
1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen in de gevallen zoals genoemd in de wet.
2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor BN uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door BN van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door BN te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die BN over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.
3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die BN niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle originelen van door BN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestekken, begrotingen, ramingen en andere bescheiden blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. De in het eerste lid genoemde documenten dienen op eerste verzoek van BN onverwijld geretourneerd te worden.
3. BN heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van BN te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van BN.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door BN geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen en (elektronische) bestanden, de uitsluitende eigendom van BN.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om BN zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van BN rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is BN gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom dan wel voor een boete van 10% van de gedurende het afgelopen jaar aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, voor iedere dag dat opdrachtgever hiermee in gebreke blijft.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen BN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BN neemt kennis van geschillen. BN mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 17. Uitleg van de voorwaarden
1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

februari 2023

Bel ons Offerte aanvragen

Wij zijn per direct op zoek naar schilders!

 

Ga naar de Vacature pagina